Phí Giao Dịch 29 Jul 2018 19:27:55 PM

Bên tạo quảng cáo là bên không chịu phí giao dịch.

Bên Không tạo quảng cáo sẽ bị mất phí 1%